Ochrana osobných údajov


K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov. Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní našich stránok, za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.  

I. Všeobecné informácie k návšteve stránky elearning.zomos.sk

a) Webová analytika

Pri štatistickom vyhodnocovaní našej internetovej stránky sú niektoré údaje zaznamenávané a vyhodnocované v trvalo anonymizovanej forme (tieto údaje sú vymedzené nižšie, v sekcii „Zhromažďované údaje“). Takto anonymizované údaje sú poskytované nášmu poskytovateľovi štatistických služieb. Jedná sa o súhrnné dáta, ktoré nie je možné jednotlivo priraďovať k užívateľovi a teda ani jednotlivo mazať.

Zhromažďované údaje

Počas návštevy stránky elearning.zomos.sk sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované vašim prehliadačom:

 • žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html)
 • typ a verzia prehliadača (napr. Internet Explorer 6.0)
 • jazyk prehliadača (napr. slovenčina)
 • používaný operačný systém (napr. Windows XP)
 • vnútorné rozlíšenie okna prehliadača
 • rozlíšenie obrazovky
 • aktivácia JavaScript
 • zapnutie/vypnutie Java
 • zapnutie/vypnutie cookies
 • sýtosť farieb
 • Referrer URL (stránka, ktorá bola navštívená predtým)
 • IP adresa – čo najrýchlejšie anonymizovaná
 • čas prístupu
 • kliknutia
 • príp. obsah formulárov (pri textových poliach, ako napr. meno a heslo, je prenesená iba informácia „údaj vyplnený“ alebo „údaj nevyplnený“)

b) IP adresa

IP adresa je prenášaná pri zadaní každej vašej požiadavky na server. Vďaka tomu má server informáciu o tom, kam má byť odpoveď na túto požiadavku odoslaná. Užívateľovi je IP adresa pridelená poskytovateľom internetového pripojenia, akonáhle sa pripojí na internet. Poskytovateľ internetových služieb dokáže vysledovať, ktorému Užívateľovi bola vybraná IP adresa priradená v určitom časovom okamihu. Po dobu uloženia IP adresy je možné teoreticky nepriamo stanoviť identitu vlastníka IP adresy. Z tohto dôvodu nie sú IP adresy trvalo uchovávané nami, ani našimi poskytovateľmi štatistických služieb, ale sú využívané iba za účelom určenia miesta, na ktoré má byť odoslaná odpoveď servera na vašu požiadavku, ako aj na účely odvrátenia potenciálnych kybernetických útokov.

c) Cookies

Na viacerých miestach našej internetovej stránky sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a môžu byť ukladané vaším prehliadačom. Cookies nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov o vašej osobe je vykonané iba za predpokladu, že ste nám udelili váš výslovný súhlas na stránke elearning.zomos.sk.

Akceptácia cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy internetovej stránky. Upozorňujeme však na to, že funkcie užívateľského konta a odoslanie správy je možné iba za predpokladu, že ste aktiváciu technických cookies, ktoré sú nevyhnutné kvôli funkcionalitám Develart stránok, akceptovali. Údaje získané z použitia týchto cookies budú použité výhradne na technické zabezpečenie odoslania formulárov a po ukončení relácie prehliadača budú vymazané.

Najčastejšie nami používané cookies sú dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré budú vymazané po ukončení relácie prehliadača. Okrem toho existujú aj dlhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocou ktorých vás vieme rozpoznať ako anonymného návštevníka za účelom štatistiky. Cookies nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy.

V nastaveniach prehliadača môžete stanoviť, či môžu byť cookies používané alebo nie. Ak si neželáte byť sledovaný výlučne na stránke elearning.zomos.sk, môžete vyjadriť nesúhlas. Následne však nie je možné ďalej používať stránku.

II. Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov

a) Kontaktné informácie

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú vaše osobné údaje je Združenie občanov miest a obcí Slovenska – ZOMOS.

b) Osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o vecných a osobných pomeroch o určitej alebo určiteľnej fyzickej osobe, ako napr. meno, adresa, telefónne číslo, e-mail, ako aj iné údaje, ktoré sú vami zadávané pri vytvorení a využívaní užívateľského konta (prepojenie so sociálnymi sieťami – Facebook, Google). Štatistické údaje získavané počas návštevy našej stránky, ktoré sú popísané vyššie a nemôžu byť priamo alebo nepriamo spojené s konkrétnou osobou, nie sú považované za osobné údaje, a preto nie sú týmto dotknuté.

c) Formulárové údaje

Na stránke elearning.zomos.sk môžete využiť niektoré formuláre na prenos údajov k nám, na účely využívania našich služieb. Pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, budú tieto údaje v poliach formulára uchované a štatisticky vyhodnocované. Ak sa jedná o osobné údaje, bude štatisticky zhromažďovaný iba údaj o úspešnom, resp. neúspešnom odoslaní týchto údajov.

d) Užívateľské konto

Prostredníctvom registrácie si môžete zriadiť heslom chránené užívateľské konto. Tým získavate priamy prístup k vašim, u nás uloženým, údajom a môžete spravovať vaše osobné údaje uložené v užívateľskom konte. Založením užívateľského konta súhlasíte, že informácie v ňom budú zhromažďované a vyhodnocované na účely využívania služieb užívateľského konta.

e) Log súbory

Pri každom vstupe na internetovú stránku elearning.zomos.sk budú údaje o používaní odovzdávané vašim internetovým prehliadačom a uložené v protokolových súboroch, tzv. Server Logfiles. Takto uložené dátové vety obsahujú nasledujúce údaje: dátum a čas prístupu, URL adresu stránky, IP adresu, predchádzajúcu URL adresu (tzv. Referrer), množstvo prenesených údajov, ako aj prehliadačom prenesený User Agent (ev. typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém). IP adresy za žiadnym účelom neukladáme. Vyhodnotenia dátových viet týchto Logfiles v anonymizovanej forme slúžia k tomu, aby mohli byť chyby čo najrýchlejšie identifikované a odstránené. Prostredníctvom spracúvania týchto údajov je taktiež možné regulovať kapacitu serveru a zlepšovať našu ponuku.

III. Bezpečný prenos údajov

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame pri tom systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, ako aj ostatné systémy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

IV. Nesúhlas s použitím údajov a ich výmaz

Môžete požiadať o výmaz údajov zaslaných prostredníctvom formulárov našej stránky, ak tieto údaje nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné. Údaje zaslané prostredníctvom formulárov uchovávame len za účelom plnenia funkcie stránky, čiže na vyhodnocovanie absolvovaných testov, na žiadne iné ďalšie účely ich nevyužívame. Všetky údaje z užívateľského konta spolu s výsledkami testov budú po žiadosti o výmaz natrvalo odstránené spolu so všetkými osobnými údajmi z našich databáz. Ak máte na stránke vytvorené užívateľské konto, je možné ho tiež kedykoľvek na požiadanie mailom, písomne alebo telefonicky, zrušiť. Kontaktný e-mail pre žiadosť o výmaz: elearning@zomos.sk

V. Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb

Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.

Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (t.j. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť e-mailom na elearning@zomos.sk alebo poštou na sídle spoločnosti Združenie občanov miest a obcí Slovenska, Hlavná 249, 951 06 Vinodol, alebo telefonicky na čísle 0903 267 586. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.